อ่านผลแบบวัดอย่างไร

    การอ่านผลของแบบวัดนั้น มีค่าสถิติที่สำคัญ คือ ค่า Norm, Percentile และ Stanine

     Norm เป็นค่ากลางที่เราเลือกใช้เพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนของผู้สอบ Norm จะเป็นค่าอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเหมาะสมที่สุด อาทิ

     ค่าเฉลี่ย คือ เอาคะแนนของทุกคนมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนผู้สอบ


         ค่ามัธยฐาน คือ เอาคะแนนของทุกคนมาเรียงกันจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อย แล้วใช้คะแนนของตำแหน่งที่อยู่ตรงกลาง

         ค่าฐานนิยม คือค่าคะแนนที่มีความถี่สูงสุด

          ค่า Norm ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ ค่าเฉลี่ย เพราะสามารถสะท้อนคะแนนของคนทั้งหมดได้ดีที่สุด และเพื่อเป็นการปรับปรุงจุดอ่อนในกรณีที่กลุ่มผู้สอบนั้นมีคนเก่งมาก ๆ หรือคนที่อ่อนมาก ๆ ซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนไปจากค่ากลาง จึงนิยมตัดคะแนนสูงสุดและต่ำสุดออกไปจำนวนหนึ่ง

          Percentile เป็นการแสดงตำแหน่งของผู้สอบว่ามีลำดับคะแนนสูงกว่า (หรือต่ำกว่า) คะแนนของผู้สอบท่านอื่นกี่คน เช่น นาย ก สอบได้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 69 หากผู้สอบทั้งหมดมีจำนวน 150 คน ต้องนำจำนวน 150 คนมาเทียบเป็น 100 % เปอร์เซ็นไทล์ที่ 69 หมายความว่า นาย ก มีคะแนนสูงกว่าผู้อื่นอยู่ 68% หรือสูงกว่าผู้อื่นอยู่ 102 คน (หรือคะแนนต่ำกว่าผู้อื่นอยู่ 30%)

          Stanine เป็นการแบ่งกลุ่มผู้สอบออกเป็น 9 กลุ่มตามคะแนนสูงต่ำ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่ำสุด และกลุ่มที่ 9 มีคะแนนสูงสุด มีข้อดีคือ เมื่อมองในภาพกว้าง จะทราบทันทีว่าผู้สอบถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด สูง กลาง หรือต่ำ แต่มีข้อจำกัด คือ ผู้สอบที่มีคะแนนต่างกันหลายคะแนน อาจถูกรับรู้ว่าเสมือนว่ามีคะแนนเท่ากัน เพราะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือผู้สอบมีคะแนนต่างกันเพียงหนึ่งคะแนน แต่อาจถูกจัดอยู่คนละกลุ่ม

          ปัจจุบันนี้ Stanine ไม่เป็นที่นิยมใช้แล้ว แต่นิยมใช้เปอร์เซ็นไทล์เพราะสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่า และแสดงตำแหน่งของผู้สอบได้ละเอียดถูกต้องมากกว่า