ตำแหน่งงานใดควรใช้แบบวัดใด

     คำถามที่มีลูกค้าปรึกษาบ่อย ก็คือว่า ควรจะใช้แบบวัดใด ใช้กี่แบบวัด แนะนำมาเลยได้ไหมว่า ตำแหน่งนี้ควรใช้แบบวัดไหนบ้าง

     คำตอบเรื่องนี้ คงตอบได้เป็นแนวทางกว้าง ๆ เช่น โดยทั่วไป ผู้สมัครหนึ่งคน หรือพนักงานหนึ่งคน ไม่ควรจะสอบเกินสามถึงสี่แบบวัด เพราะถ้าสอบมากกว่านี้ คนสอบก็ล้า เสียเวลามาก และองค์กรก็เปลืองค่าใช้จ่ายด้วย


     บางครั้งข้อสอบที่ยากเกินไป หรือใช้เวลาสอบนานเกินไป อาจทำให้คนสอบอารมณ์เสีย และรู้สึกไม่ดีกับองค์กร

          ส่วนจะใช้แบบวัดใดบ้าง หรือการกำหนดน้ำหนักคะแนนของแต่ละแบบวัดนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบาย ความเห็น ตลอดจนความเชื่อของแต่ละองค์กร

          ทั้งนี้ อาจจะมีแบบวัดบางชุดที่องค์กรกำหนดว่าทุกคนต้องสอบ เหมือนเป็น Core Competency ที่ทุกคนต้องผ่าน จึงจะเข้ามาเป็นพนักงานขององค์กรได้ จากนั้น ก็กำหนดตามความจำเป็นของแต่ละตำแหน่งงานซึ่งต้องการคุณลักษณะที่แตกต่างกัน

          บางองค์กร ใช้แบบวัดเป็นตัวคัดกรอง ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะนัดให้คณะกรรมการขององค์กรสัมภาษณ์ เพราะเวลาของคณะกรรมการมีค่ายิ่ง

          ส่วนบางองค์กรทำกลับกัน คือ ผ่านการสัมภาษณ์หนึ่งหรือสองรอบแล้ว จึงให้สอบแบบวัดเพื่อเป็นการยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัครอีกทางหนึ่งก่อนตัดสินใจรับเข้ามาเนพนักงาน หรือเมื่อสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมีหลายคน ก็ใช้แบบวัดเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

          แบบวัดเป็นเครื่องมือช่วยประเมินคุณลักษณะของบุคคล การเลือกใช้เครื่องมือจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของแต่ละองค์กร ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและความเชื่อขององค์กรแต่ละแห่งที่แตกต่างกันด้วย